Smluvní podmínky - Webhosting

Smlouva o poskytování webhostingu

Smluvní strany

Smluvními stranami je společnost PC COMP s.r.o. na straně jedné jako provozovatel (dále jen Provozovatel) a objednatel služeb na straně druhé (dále jen Zákazník).

Doba trvání Smlouvy

Smlouva o poskytování webhostingu (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.

Uzavření smlouvy

Smlouva nabývá platnosti okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky služby ze strany Zákazníka Provozovatelem a nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (se správným variabilním symbolem) vyplývající z uskutečněné objednávky Zákazníka. Jestliže je pro zajištění služby provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny.

Splněním všech náležitostí nabývá tato Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této Smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to se všemi dopady a důsledky, které k podobným případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky. 

Odstoupení od Smlouvy

Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit. Důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných smluvních podmínkách provozu služeb

Všeobecné smluvní podmínky

Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými smluvními podmínkami pro využívání všech služeb (dále jen Podmínky), které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě Smlouvy o poskytování webhostingu

I. Smluvní strany

I. a) Provozovatel

 1. Provozovatelem služby je společnost PC COMP s.r.o., která Zákazníkovi na základě objednávky vystaví řádnou výzvu k platbě.

I. b) Zákazník

 1. Zákazníkem společnosti může být jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře řádnou Smlouvu, tedy nejčastěji uskuteční objednávku e-mailem nebo písemně nebo uzavře Smlouvu o poskytování webhostingu s Provozovatelem jiným způsobem. Tyto Podmínky v aktuálním znění včetně případných dodatků či rozšíření jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování webhostingu (dále jen Smlouva), která je mezi Zákazníkem a Provozovatelem uzavřena dokončením a odesláním Objednávky služeb ze strany Zákazníka Provozovateli a řádným provedením úhrady (se správným variabilním symbolem) objednaných služeb ze strany Zákazníka na bankovní účet Provozovatele.
 2. Odesláním objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Podmínkami a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.

II. Objednávka

 1. Uzavřením Smlouvy dává Zákazník najevo svůj souhlas a porozumění s tím, že je povinen do Objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi Provozovatele. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.
 2. Po uzavření Smlouvy a splnění případných dalších náležitostí (například uhrazení služby nebo doručení všech potřebných dokumentů nebo souhlasů) je Zákazníkovi zřízena a zprovozněna objednaná služba.
 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas.
 4. Provozovatel není nijak zodpovědný za zneužití osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel.Za zneužití těchto údajů ze strany Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedený kontaktní e-mail po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena oprávněnost jeho požadavku.
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní e-mail zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce, a zároveň s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely. Jedná se především o uvedení Zákazníka v referencích Provozovatele včetně možného výňatku z e-mailové korespondence.

III. Ochrana osobních údajů

Provozovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 

IV. Provoz

 1. Provozovatel zajistí provoz služeb vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. Provozovatel zajistí u všech nabízených služeb servis a dohled.  V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz.
 2. Komunikace  mezi Provozovatelem a  Zákazníkem probíhá především prostřednictvím e-mailu či telefonu. Provozovatel může pro zajištění požadavku Zákazníka vyžadovat ze strany Zákazníka autorizovaný způsob komunikace nebo zaslání žádosti doporučeným dopisem s úředně ověřeným podpisem Zákazníka. V případě nedodržení nutné autorizace má Provozovatel právo požadavek na změnu odmítnout.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.
 4. V případě přerušení nebo nefunkčnosti služby v rozsahu delším, než je stanoveno, nemá Zákazník nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu, a to v rozsahu uvedeném u jednotlivých služeb na Internetových stránkách Provozovatele. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
  • způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
  • vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele,
  • jejichž příčinou je vyšší moc.
  Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti e-mailů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí.

V. Odstávky

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby plánovanou odstávku ve stanoveném rozsahu. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru a/nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Provozovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na Internetových stránkách Provozovatele pod příslušným odkazem. Pokud Zákazník předem vyžaduje navíc zasílání těchto informací, bude mu zpráva odeslána na jeho kontaktní e-mail.
 2. Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

VI. Vyloučení z provozu

 1. Provozovatel bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu neposkytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah:
 • který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána,
 • kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva,
 • kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření),
 • který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb Zákazníkům, kteří jsou spojování a publikováni v souvislosti s pojmem spam,
 • který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů,
 • který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele nebo případně jiných osob,
 • který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.),
 • který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci,
 • který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele a/nebo jeho pracovníků,
 • který je vlastnictvím společností PC COMP s.r.o. a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele
 • který je součástí poskytované služby Zákazníkovi přičemž zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám
 • který může vzbudit dojem, že Zákazník jedná jménem některé ze společností PC COMP s.r.o., přestože není oprávněným spolupracovníkem společností PC COMP s.r.o. 
 • kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob,
 • který je v rozporu s dobrými mravy,
 • a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Provozovatele, hostování stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.), spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.
 2. Provozovatel má při zjištění tohoto jednání ze strany Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby Klientovi, ukončit smluvní vztah odstoupením od Smlouvy a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.

VII. Změna nabídky

 1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s účinností od dalšího následujícího kalendářního měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
 2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku, zvýhodněním zvýšenou využitelností služby a nebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatně apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.
 3. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Provozovatel na svých Internetových stránkách.
 4. Za dostatečnou informaci o změně nabídky dle tohoto odstavce se považuje patřičná úprava na stránkách Provozovatele.

VIII. Platby

 1. Provoz služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období, které si Zákazník zvolil. Svůj zájem na prodloužení provozu již existující služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že zašle požadavek na prodloužení provozu služby, nebo řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou obdrží od Provozovatele a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 7 kalendářních dní.
 2. Pokud není uvedeno jinak, má Zákazník možnost změnit způsob provozu nebo rozsah objednané služby pro další období, zejména přidáním či ubíráním dodatečných služeb apod., a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce služeb Provozovatele. Zákazník má právo měnit obsah nebo rozsah poskytované služby pro další zvolené období kdykoliv s výjimkou třiceti dní před datem expirace již provozované služby. Účinnost změn obsahu nebo rozsahu poskytované služby je od prvního dne příštího období. V případě požadavku na okamžitou změnu je zákazník povinen uhradit poplatek za zpoplatněný provoz doplňkové služby do aktuálního data expirace webhostingu, k němuž službu přiobjednává. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se délka fakturačního období příplatkové služby řídí fakturační periodou hlavního webhostingu, není-li výslovně uvedeno jinak. Příplatková služba bude Zákazníkovi poskytnuta ihned po řádném přijetí platby za tuto službu na účet Provozovatele. O blížícím se datu expirace služby může být Zákazník ze strany provozovatele informován odpovídajícím způsobem s předstihem nejméně třicet dní před datem expirace služby, a to zejména zasláním zprávy na Zákazníkův kontaktní e-mail. Jakmile není požadavek na prodloužení služby Zákazníkem odeslán Provozovateli ve lhůtě nejméně třiceti dní před datem expirace služby původní, nebo nedojde k řádné a včasné uhradě výzvy k zaplacení dalšího období, považuje se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) za vypovězenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 3. Dokončením objednávky jakékoli služby nabízené Provozovatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání objednané služby, a zároveň porozumění obsahu nabídky na jejímž základě Zákazník objednávku uskutečnil. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník také svůj souhlas s cenou, která je na tuto službu uplatňována. Na základě dokončené objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi na kontaktní e-mail informace potřebné pro provedení platby za objednanou službu, případně ho o nové pohledávce informuje i dalším vhodným způsobem.
 4. Pokud není speciálními smluvními podmínkami ke konkrétní službě stanoveno jinak, fakturuje se zálohově dopředu, přičemž se služba zřídí (nebo je prodloužena) až v okamžiku, kdy má Provozovatel na svém bankovním účtu dispoziční práva k platbě přijaté od Zákazníka.
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za službu na účet Provozovatele. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Provozovatele připsána do 1 měsíce od data vyfakturování, bude celá objednávka stornována. Pokud se jedná o prodloužení již existující služby, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi vynaložené náklady na obnovení služeb po jejich předchozím zablokování z důvodu neuhrazené platby.
 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line kreditní kartou apod. Pokud Zákazník neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 7. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v řádném termínu připsána na správný účet Provozovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech poplatků - zejména u plateb ze zahraničí). Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Za dostatečné se pro tyto účely považuje například zaslání prostřednictvím e-mailové pošty. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 8. Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné služby, a to odesláním požadavku na mail Provozovatele. Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou.

IX. Individuální řešení služeb

IX. a) Domény

 1. Na základě řádně vyplněné a odeslané objednávky domény a uhrazení stanoveného poplatku je Zákazníkovi ze strany Provozovatele zajištěna registrace zvoleného doménového jména. Doménové jméno má Zákazník zakoupené do užívání od správce doménového jména, jímž je příslušný registrátor. Prostřednictvím Provozovatele platí Zákazník registrátorovi poplatky z provozu doménového jména. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoli jejím vlastníkem nebo plátcem.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může u některých doménových koncovek vyžadovat od Zákazníka osobní údaje (např. rodné číslo nebo číslo osobního dokladu), bez nichž není možné registraci domény u registrátora provést. Zákazník je rovněž srozuměn s tím, že v případě některých domén musí provést další nutné kroky pro řádné zaregistrování domény, jako např. provést úředně ověřený souhlas s pravidly registrace domén či Provozovateli doručit fotokopii svých osobních dokladů apod.
 3. Zákazník bere na vědomí, že možnost registrace jím objednané domény je závislá na včasném provedení sjednané platby a doručením případných dalších dokumentů Provozovateli, a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Zákazníkovi v případě, že je zvolené doménové jméno registrováno na jiného zájemce z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek pro provedení registrace (zejména zaslání všech potřebných dokumentů, potvrzení všech potřebných souhlasů nebo včasné přijetí řádné platby od Zákazníka na účet Provozovatele). Žádosti o registraci domén jsou vyřizovány chronologicky v pořadí, ve kterém dojde ke splnění všech předpokladů pro řádnou registraci doménového jména (zejména tedy Zákazník dodá dokumenty, potvrdí souhlasy a Provozovatel obdrží platbu).

IX. b) Webhosting

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude bez předchozího písemného prokazatelného souhlasu Provozovatele hostovat na jeho serveru jakýkoli obsah, který se i jen částečně může zařadit do výše uvedených kategorií v sekci "Vyloučení z provozu", má Provozovatel právo na okamžité přerušení poskytování služby a úhradu všech nákladů a škod, které mu toto jednání Zákazníka způsobilo. V případě zjištění porušení pravidel provozu (zejména ze Smlouvy a Podmínek) nebo podezření z porušení Smlouvy ze strany Zákazníka má Provozovatel mimo jiné právo okamžitě ukončit smluvní vztah.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaný typ webhostingu, a/nebo objednaná doplňková služba k webhostingu zřízena až po přijetí zřizovací platby na účet Provozovatele dle odst. Platby těchto Podmínek. Zároveň zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že neobnovením provozu zřízených služeb provedením úhrady jejich provozu na další období dojde na straně Provozovatele k zastavení jejich provozu a následnému zrušení bez nároku na jakoukoli náhradu dle odst. Platby těchto Podmínek.

X. Závěr

 1. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací Provozovatelem o svých Zákaznících, které může být použito na webových stránkách a případně v jeho marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.
 2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 3. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.
 4. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.listopadu 2009 a nahrazují tak všechny dosavadní Smlouvy, Podmínky, smluvní podmínky a smluvní ujednání. Tato Smlouva a Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované Provozovatelem.

PC COMP s.r.o. je specialista v oblasti IT.
Řešíte připojení k internetu, levného volání, správy sítí ve vaší firmě, či potřebujete vlastní server?
Kontaktujte nás